جزوه آموزش زبان انگلیسی

درس پانزدهم حرف تعریف در انگلیس به ی دو کلمه ي a و an حروف تعریف نامعین به و کلمه ي the حرف تعریف معین گویند. حرف تعریف نامعین a : ...

ادامه مطلب