درس پانزدهم

حرف تعریف
در انگلیس به ی دو کلمه ي a و an حروف تعریف نامعین به و کلمه ي the حرف تعریف
معین گویند.
حرف تعریف نامعین a : به معنی (یک) است و در جلوي اسامی مفرد قابل شمارش که
نزد گوینده و شنونده مشخص و معین باشد به کار می رود. مثا :ل
I saw a beautiful girl in the street.
دختر زیبایی را در خیابان دیدم .
She had a book in her hand.
او یک کتاب در دستش داشت .
حرف تعریف نامعین an : هرگاه اسم قابل شمارش مفردي با یکی از حروف صدا دار و یا
h غیر ملفوظ شروع شود، به جاي a از an استفاده می کنیم .
Give me an apple, please.
لطفاً یک سیب به من بدهید .
He is an honest man.

او مرد شریفی است .

حرف تعریف معین the :

چنانچه اسمی از نظر شنونده معلوم و مشخص ( معرفه) باشد،
قبل از آن اسم حرف تعریف معین بکار می رود . ولی چنانچه اسمی بطور ع کل و ام ی در
جمله اي مطرح ش ود نیازي ح به رف تعریف نیست.
Books are good friends.
کتاب ها بهترین دوستان هستند.
The books which you bought are interesting.
کتاب هایی که شما خریده اید جالب هستند.
در جمله ي اول کلم ي ه books بطور عام مطرح شده است که در این صورت نیازي به
the نیست در حالیکه در جمله ي دوم books از نظر شنونده مشخص و معلوم می باشد
که این صورت قبل از آن the بکار رفته است .
تذکر : the بر خلاف a یا an می تواند قبل از انواع اسم ها، چه مفرد و چه جمع و چه
قابل شمارش و چه غیر قابل شمارش قرار گیرد.
علاوه بر کاربرد کلی فوق که براي the ذکر شد، در موارد زیر نیز حتمأ از the استفاده می
شود.
-1 قبل از نام اشیاء منحصر به فرد جهان مانند خورشید، ماه، زمین و جهات جغرافیایی از
the استفاده می شود.
The sun rises in the east and sets in the west.
طلوغ خورشید از شرق و غروب آن از غرب است.
-2 چنانچه اس نک م ره اي براي بار دوم یا بیشتر در جمله اي ذک ر شود، آن اسم بدنبال the
بک ار می رود.
Yesterday I saw a man. The man was crossing the street.
دیروز مردي را دیدم. که در حال عبور از خیابان بود.
-3 چنانچه بعد از اسمی یکی از ضمایر موصولی نظیر which – whom – who و … آمده
باشد، قبـل از آن اسم از the استفاده می شود.
The man who is coming here is Ali’s father.
مردي که در حال آمدن به اینجاست پدر علی است.

4 چنانچه دو اسم بوسیله ي حرف اضافه of در حالت اضافه قرار گیرند، قب از ل آن دو
اسم the بکار می رود .
This is the door of the classroom.
این درب در کلاس درس است.
-5 قبل از صفات عالی از حرف تعریف the استفاده می شود.
He is the tallest man.
او بلندترین مرد است.
-6 در جملات امري بعد از فعل اصلی اسم همراه the بکار می رود.
Clean the blackboard, please.
لطفاً تخته سیاه را پاك کنی .د
-7 کلماتی مانند صبح، بعد از ظهر، عصر که به اجزاء روز مربوط می شوند همیشه همراه
the بک ار می روند.
I get up early in the morning.
من هر روز صبح زود از خواب بیدار می شوم .
در موارد زیر the بکار نمی رود :
-1 قبل از نام قاره ها، کشورها، استانها، شهرها و روستاها
I live in Ardabil.
-2 قبل از اسم هاي خاص مانند : علی، رضا و …
Do you know Ali?
-3 قبل از روزهاي هفته و نام ماههاي سال
We went to Mashad in Mehr.
ما در ماه مهر به مشهد رفته بودیم .

نکته
فصل هاي سال در زبان انگلیسی به صورت زیر هستند :
(بهار )Spring ،(تابستان)Summer ،(پائیز)Autumn ،(زمستان)Winter

نکته
برخی از درجه هاي نظامی عبارتند از :
Private First یکم سرباز – Private Second Class دوم سرباز – Private سرباز
Class – رزم یار وظیفه Corporal – رزم آور دوم Sergeant Staff – رزم آور یکم
Class First Sergeant – رزم دار دوم Sergeant Master – رزم دار یکم First
Sergeant – افسران Officers – افسران جزء Officers Junior – ستوان سوم
First یکم ستوان – Second Lieutenant دوم ستوان – Third Lieutenant
Lieutenant – سروان Capitan – افسران ارشد Officers Senior – سرگرد
Major – سرهنگ دوم Colonel Lieutenant – سرهنگ Colonel – سرداران از
سرتیپ دومی به بالا Generals and Brigadiers – سرتیپ دوم Brigadier–
Lieutenant سپهبد – Major General سرلشگر – Brigadier General سرتیپ
. General ارتشبد – General
برخی از قواي نظامی در زبان انگلیسی عبارتند از :
نیرو هاي مسلح Forces Armed – نیرو هاي امنیتی Forces Security – نیرو هاي
شبه نظامی Forces Military-Para – نیروي ضربت، نیروي ویژه Forces Strike –
نیرو هاي چریکی Forces Guerrilla – تفنگداران دریایی Forces Marine – سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی ((IRGC (Corps Guard Revolution Islamic – (نیرو هوایی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی Force Air IRGC – نیروي زمینی سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی Force Ground IRGC – نیروي دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
Navy IRGC – نیروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی Force Ghods IRGC–
نیروي مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی Resistance Basidge IRGC
. Force
برخی از واحد هاي نظامی در زبان انگلیسی عبارتند از :
دسته Platoon – گروهان Company – گردان Battalion –تیپBrigade–
لشکر Division.

 

آموزشگاه زبان گات برگزار کننده ی دوره های آموزشی 20 زبان زنده ی دنیا در سطح شهر تهران می باشد. شما نیز به راحتی می توانید در دوره های آموزشی زبان انگلیسی  آموزشگاه زبان انگلیسی گات شرکت کنید و در کمترین زمان ممکن به هدف خود برسید. دوره های آموزشی این مجموعه دوره هایی متنوع و متناسب با شرایط مختلف برای زبان آموزان می باشد. شما نیز می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه زبان گات تماس بگیرید و از نحوه ی برگزاری کلاس های آموزشی زبان انگلیسی آموزشگاه زبان گات مطلع شوید.

شعب گات

  • گات کاشانی (مرکزی)
  • گات جنت آباد
  • گات پونک
  • گات جردن
  • گات ولیعصر
  • گات رسالت
  • گات گرگان (گلستان)
  • شعبه آنلاین گات
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من