درس هفدهم

حالت مجهول

الف : جمله معلوم، جمله اي است که فاعل مشخص می باشد. یعنی کننده کار مشخص
است .
The boy washes the car every week.
پسر هر هفته ماشین را می شوید .
I saw Roya in the street.
من رویا را در خیابان دیدم .
A boy was run over by a car.
پسري با یک اتومبیل تصادف کرد .
ب : جمله مجهول، جمله اي است که مفعول آن مشخص است و فاعل در آن جمله وجود
ندارد. یعنی کننده کار مشخص نیست .
The car is washed every week.
ماشین هر هفته شسته می شود .
Roya was seen.
رویا دیده شد .
A large number of soldiers were killed in the battle.
تعداد زیادي سرباز در جنگ کشته شدند .
ج : براي تنوع دادن به جملات در یک انشاء یا مقاله افعال را به طور متنوع به کار می
برند. یعنی به صورت معلوم و یا مجهول می نویسند. مثلاً به جمله زیر توجه کنید :
He spoke for an hour and his remarks were received by the audience with
frequent bursts of applause.
به مدت یک ساعت صحبت کرد و اظهارات او مورد تحسین و تمجید مکرر تماشاچیان
(حضار) قرار گرفت .
در جمله بالا که یک جمله طولانی است (spoke (به صورت معلوم و (received were(
به شکل وجه مجهولی نوشته شده است .

نحوه ساخت جمله مجهول در زبان انگلیسی

براي ساختن جمله مجهول در زبان انگلیسی به ترتیب زیر عمل می کنیم :

-1 جاي فاعل و مفعول عوض می شود، یعنی مفعول جمله معلوم را به عنوان فاعل در
ابتداي جمله مجهول قرار می دهیم .
-2 بلافاصله بعد از فعل be To متناسب با زمان جمله استفاده می کنیم. در زمان حال
ساده از are , is , am ،در زمان گذشته از were , was ،در زمان آینده از be ،در زمان
ماضی نقلی از been has , been have و در زمان ماضی بعید از been had استفاده می
شود .
-3 اسم مفعول اصلی را می آوریم. (قسمت سوم فعل )
-4 در صورت لزوم فاعل جمله معلوم را با حرف اضافه by ) توسط، بوسیله) در آخر
جمله مجهول قرار می دهیم .
فاعل جمله معلوم + by + اسم مفعول اصلی + فعل be to + مفعول جمله معلوم
بطور کلی زمان ها در جملات مجهول به صورت زیر است :
-1 زمان حال ساده به صورت زیر است :
قسمت سوم فعل + are , is , am + مفعول
The letter is written.
نامه نوشته می شود .
She is taken to the hospital.
او به بیمارستان برده می شود .
-2 زمان حال استمراري به صورت زیر است :
قسمت سوم فعل + being + are , is , am + مفعول
The letter is written.
نامه در حال نوشته شدن است.
The man is feeding the animals.
The animals are being fed by the man.
به حیوانات توسط مرد غذا داده می شود .
She is cooking the dinner.
The dinner is being cooked (by her).
شام پخته می شود (بوسیله او).
-3 زمان گذشته ساده به صورت زیر است :

قسمت سوم فعل + Were , Was + مفعول
The letter was written.
نامه نوشته شد .
Ali wrote this letter.
This letter was written by Ali.
این نامه توسط علی نوشته شد .
The police captured the thieves.
The thieves were captured by the police.
دزدان توسط پلیس دستگیر شدند .
-4 زمان ماضی نقلی به صورت زیر است :
قسمت سوم فعل + been have , been has + مفعول
The letter has been written.
نامه نوشته شده است .
-5 زمان ماضی بعید به صورت زیر است :
قسمت سوم فعل + been had + مفعول
The letter had been written.
نامه نوشته شده بود .
زمان گذشته استمراري به صورت زیر است :
قسمت سوم فعل + being + were , was + مفعول
They were examining the new students.
The new students were being examined.
دانش آموزان تازه وارد امتحانات می شدند .
-6 زمان افعال معین به صورت زیر است :
Ali will write the letter.
The letter will be written by Ali.
We must finish those letters by 5 o’clock.
Those letters must be finished by 5 o’clock.
They may organize a new group next week.
A new group may be organized next week.
They should send it to us at once.
It should be sent to us at once.
He has to finish it today.

همانطور که در مثال هاي بالا ملاحظه می شود، به جاي فعل اصلی جمله فعل be To
نوشته سده است و فعل اصلی به صورت اسم مفعول بیان شده است .
-7 آینده استمراري را به ندرت به صورت مجهول به کار می رود .
-8 زمان هاي دیگر به صورت زیر است :
(will, shall, should, would, can, could, may, have been یا be + فعل سوم قسمت
. مفعول) + might, must, ought to
Can اغلب با مصدر ساده بدون to به کار برده می شود. مصدر کامل (قسمت سوم فعل +
Have (را به ندرت با Can به کار می برند. مثال :
Nobody can do it.
It can’t be done by anybody.
We shall have decided the matter before tomorrow.
The matter will have been decided before tomorrow.
They should have learned it.
It should have been learned.
You must have finished it.
It must have been finished.
افعال لازم را به صورت مجهول به کار نمی برند و فقط افعال متعدي به شکل مجهول
نوشته می شود. و نیز اگر کننده کار ضمیر و یا نامعلوم باشد معمولاً آن را در آخر جمله
معرفی می کنند .

 

دوره های آموزشی زبان انگلیسی

 • برگزاری کلاس های فشرده و نیمه فشرده
 • برگزاری کلاس های خصوصی
 • برگزاری کلاس های آنلاین

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ی برگزاری کلاس های آموزشی این مجموعه و منابع و متد ها با یکی از شعب گات تماس بگیرید و از روند برگزاری کلاس ها مطلع شوید.

 

شعب گات

 • گات کاشانی (مرکزی)
 • گات جنت آباد
 • گات پونک
 • گات جردن
 • گات ولیعصر
 • گات رسالت
 • گات گرگان (گلستان)
 • شعبه آنلاین گات
سبد خرید
سلام دوست عزیز. چجوری میتونم کمکت کنم؟
ارسال به واتساپ گات
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من