جزوه آموزش زبان انگلیسی

درس هجدهم

جملات سوالی در شکل مجهولی
اگر جمله به وسیله Do یا Does سؤالی شده باشد زمان حال ساده بوده و در مجهول باید
با یکی از افعال (are , is , am (به صورت سؤالی در آید و اگر با Did سؤالی شده باشد
در جمله مجهولی با یکی از افعال (were , was (به حالت سؤالی در می آورند. براي
زمان هاي دیگر از همان فعل معینی که جمله را به حالت سؤال در آورده است استفاده می
کنند .
Was the letter sent by Soheila?
آیا نامه توسط سهیلا فرستاده شد؟
Will we be invited to a party?

آیا ما به یک پارتی دعوت خواهیم شد؟
نکته
اگر جمله داراي دو فعل باشد، فعل اول تغییر نمی کند و فعل دوم را به صورت مصدر
مجهول (اسم مفعول + be (می آورند. مثال :
I should finish the work.
من باید کار را تمام کنم
The work should be finished.
کار باید تمام شود .
نکته
افعالی که پس از آنها مصدر بدون to به کار می رود، اغلب در جمله مجهول فعل بعد از
آنها به صورت مصدر با to می آید .
God made me be a doctor.
خدا باعث شد که من پزشک بشوم .
I was made to be a doctor by God.
خدا باعث شد که من پزشک بشوم .
فعل let از این قاعده مستثنی می باشد، یعنی در حالت مجهول، فعل بعد از آن به صورت
مصدر بدون to آورده می شود. مثال :
He let you come.
او به شما اجازه داد که بیائید .
You were let come.
شما اجازه داشتید که بیائید .
نکته
براي اینکه یک جمله امري را مجهول کنیم، ابتدا فعل let را در ابتداي جمله آورده و به
دنبال آن مفعول و سپس فعل be و بعد از آن اسم مفعول اصلی را به کار می بریم. مثال :
Clean the blackboard.
تخته سیاه را پاك کن .
Let the blackboard be cleaned.
اجازه بده تخته سیاه پاك شود

نکته
حرف اضافه اي که قبل از اسامی ماههاي سال به کار می رود، in می باشد. اما قبل از
روز هاي ماه، حرف اضافه on می آید .
The meeting is on March fifth.
جلسه روز پنچم مارس است .
The meeting is on the fifth of March.
جلسه روز پنجم مارس است .
نحوه تبدیل یک جمله معلوم به مجهول
مفعول جمله معلوم را پیدا کرده و به جاي فاعل در جمله قرار می دهیم (فاعل را حذف
می کنیم). سپس زمان جمله را تشخیص داده و از ترکیب افعال و اسم مفعول (قسمت
سوم) استفاده کرده و در جمله قرار می دهیم .
بعضی اوقات می توان مفعول جمله معلوم را به حالت ضمیر فاعلی در اول جمله مجهول
قرار می دهیم .
The boy washes the car every week.
The car is washed every week.
I will send a letter to Ali.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *شعبه یک ( آموزشگاه زبان در کاشانی )

خیابان آیت الله کاشانی

021-44154950
021-44154940
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه دو ( آموزشگاه زبان در جنت آباد )

خیابان جنت آباد جنوبی نبش باهنر

021-44892653
021-44892657
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه سه ( آموزشگاه زبان در پونک )

میدان پونک رو به رو درب شرقی بوستان ساختمان پونک

021-46013615
021-46013099
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه چهار ( آموزشگاه زبان در جردن )

خیابان جردن بالاتر از اسفندیار بین تور و تندیس پلاک 151 واحد9

021-26290528
021-26290519
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه پنچ ( آموزشگاه زبان در ولیعصر )

ضلع جنوب شرقی میدان ولیعصر ابتدای کوچه شقایق جنب پاساژ ایرانیان پلاک 46 طبقه دوم

021-88931877
021-88931975
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه ششم ( آموزشگاه زبان در رسالت )

ضلع جنوب غربی میدان رسالت, ابتدای خیابان شهید مدنی ,کوچه اسلام پناه, نبش یوسفی پلاک 5 طبقه 1 واحد 1


021-77453075
021-77808688
شماره تلگرام : 09030527949
طراحی شده توسط تیم IT آموزشگاه گات

ثبت نام