درس نوزدهم

کاربرد Anything
Anything به عنوان ضمیر نامعین اغلب در جملات سوالی و منفی و نیز بعد از if و
whether و نیز پس از افعالی از قبیل Prevent ) جلوگیري کردن، مانع شدن)، Ban
(ممنوع کردن، غدغن کردن)، و Avoid ) اجتناب کردن، خودداري کردن) به کار می رود.
مثال :
Would you like anything else?
چیز دیگري میل دارید؟
There’s never anything worth watching on TV.
هرگز چیزي بدتر از تماشاي تلویزیون وجود ندارد .
If you remember anything at all, please let us know.
به هر صورت اگر چیزي یادتان می آید، لطفا اجازه فرمائید که ما هم بدانیم .
We hope to prevent anything unpleasant from happening.
ما امیدواریم از هر چیز ناخوشایند اتفاقی جلوگیري کنیم .

آشنایی با like Would
like Would مترادف با کلمه Want ) خواستن) است و به جمله حالت مؤدبانه تري می
دهد. فعل پس از like Would ،مانند Want ،به صورت مصدر با to است .
I want to come with you.
می خواهم با شما بیایم .
I would like to come with you.
می خواهم با شما بیایم. (مؤدبانه )

آشنایی با rather Would
این فعل معادل to prefer ) ترجیح دادن) می باشد و اگر در زمان حال یا آینده بکار رود،
فعل پس از آن به صورت مصدر بدون to است و اگر بخواهیم عملی را بر عمل دیگر
ترجیح دهیم، فعل دوم را نیز به صورت مصدر بدون to پس از کلمه thant می آوریم م.
I would rather go to the cinema today.
I prefer to go to the cinema today.
من ترجیح می دهم که امروز به سینما بروم .
He would rather walk than take the bus.
او ترجیح می دهد پیاده برود تا اینکه از اتوبوس استفاده کند، او پیاده رفتن را به سوار
شدن اتوبوس ترجیح می دهد .
براي منفی کردن rather Would ،کلمه not را قبل از فعل قرار می دهیم.
I’d rather not come back tonight.
ترجیح می دهم که امشب برنگردم .
. است I would rather مخفف فرم I’d rather
She’d rather die than give a speech.
او ترجیح می دهد بمیرد ولی سخنرانی نکند .
نکته!
کلمه People جمع است و همیشه با فعل جمع بکار می رود. مثال :
At least ten people were killed in the crash.
حداقل 10 نفر در تصادفات کشته شدند .

 

دوره های آموزشی زبان انگلیسی

 • برگزاری کلاس های فشرده و نیمه فشرده
 • برگزاری کلاس های خصوصی
 • برگزاری کلاس های آنلاین

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ی برگزاری کلاس های آموزشی این مجموعه و منابع و متد ها با یکی از شعب گات تماس بگیرید و از روند برگزاری کلاس ها مطلع شوید.

شعب گات

 • گات کاشانی (مرکزی)
 • گات جنت آباد
 • گات پونک
 • گات جردن
 • گات ولیعصر
 • گات رسالت
 • گات گرگان (گلستان)
 • شعبه آنلاین گات
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من