شعبه یک (آیت الله کاشانی) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی  TB3 شنبه-دوشنبه 16:30-18 97/08/05 آلمانی A1-1 شنبه-دوشنبه 19:30-21  97/08/05 آلمانی VipA1-1 روزهای فرد 9-12  97/08/06 آلمانی A1-2 یکشنبه-سه شنبه 19:30-21 97/08/06 انگلیسی TAD1 چهارشنبه ها 16:30-9:30  97/08/09 انگلیسی TUI2 چهارشنبه ها 18-21 97/08/09 چینی A1-3 چهارشنبه ها 18-21 97/08/09 چینی A1-2 چهارشنبه ها 11-14  […]