نمایش دادن همه 9 نتیجه

Private English 10

$23,700,000.00
کلاس  تدریس خصوصی زبان انگلیسی  (Private English 10) تعداد جلسات : 10 جلسه  مدت زمان هر جلسه : 90 دقیقه  منابع آموزشی

Private English 100

$237,000,000.00
کلاس خصوصی زبان انگلیسی  (Private English 100) تعداد جلسات : 100 جلسه  مدت زمان هر جلسه : 90 دقیقه  منابع

Private English 20

$47,400,000.00
کلاس  تدریس خصوصی زبان انگلیسی  (Private English 20) تعداد جلسات : 20 جلسه  مدت زمان هر جلسه : 90 دقیقه  منابع آموزشی

Private English 30

$71,100,000.00
کلاس  تدریس خصوصی زبان انگلیسی  (Private English 30) تعداد جلسات : 30 جلسه  مدت زمان هر جلسه : 90 دقیقه  منابع آموزشی

Private English 40

$94,800,000.00
کلاس  تدریس خصوصی زبان انگلیسی  (Private English 40) تعداد جلسات : 40 جلسه  مدت زمان هر جلسه : 90 دقیقه  منابع آموزشی

Private English 50

$118,500,000.00
کلاس  تدریس خصوصی زبان انگلیسی  (Private English 50) تعداد جلسات : 50 جلسه  مدت زمان هر جلسه : 90 دقیقه 

Private English 60

$142,200,000.00
تدریس خصوصی زبان انگلیسی  (Private English 60) تعداد جلسات :60 جلسه  مدت زمان هر جلسه : 90 دقیقه  منابع آموزشی

Private English 70

$165,900,000.00
تدریس خصوصی زبان انگلیسی  (Private English 70) تعداد جلسات :70 جلسه  مدت زمان هر جلسه : 90 دقیقه  منابع آموزشی

Private English 80

$189,600,000.00
کلاس خصوصی زبان انگلیسی  (Private English 80) در آموزشگاه زبان انگلیسی گات دارای خصوصیات زیر می باشد.  تعداد جلسات :80