در موسسه آموزشی زبان گات دوره های آموزش از مبتدی تا پیشرفته می باشد. زبان هندی در دسته زبان های نادر است و آموزشگاه زبان گات تنها برگزار کننده ی دوره های مختلف آموزش زبان هندی می باشد. در این مقاله سعی براین است که با قواعد زبان هندی آشنا شوید. این مقاله توسط گروه آموزشی زبان گات گرد آوری شده تا زبان آموزان با کلمات و معانی زبان هندی آشنا شوند.

 

آموزش زبان هندی 

مقاله ی زیر کامل مطالعه کنید و با قواعد و کلمات هندی به طور مختصر آشنا شوید.

فاعلی»:

मैं=مِـین=من.     हम=هَـم=ما.

तू=توو=تو.      तुम،आप=توم،آپ=شما.

वह=وُ=او.      वे=وه،وی=ایشان،آنها.

«ملکی»:

मेरा=مِـرا=مال من.      हमारा=هامارا=مال ما.

तेरा=تِـرا=مال تو.       तुमहारा،आपका=توم هارا،آپکا=مال شما.

उसका=مال او.          उनका=اونکا=مال ایشان،مال آنها.

«مفعولی»:

मुझको=موج کُ=به من.        हमको=هَـم کُ=به ما.

मुझे=موجه=من رو.             हमहें=هَـم هِـن=ما رو.

तुझको=توج کُ=به تو.        तुमको،आपको=توم کُ=به شما.

तुझे=توجه=تو رو.            तुमहें،आपहें=توم هِـن،آپ هِـن=شما رو.

उसको=اوس کُ=به او.      उनको=اون کُ=به ایشان،به آنها.

उसे=اوسه=به او.              उनहें=اون هِـن=ایشان رو،اونها رو.

نکته:ضمایر فاعلی«मैं و तू»در مکالمه های روزانه؛زیاد استفاده نمی شوند و به جای آنها از«हम»

و«तुम»استفاده می کنند.اما وقتی این دو به معنی«ما»و«شما»بییایند،به انها کلمه ی«लोग»رو

اضافه میکنند:हमलोग،तुमलोग.

बोलना=بُلنا=گفتن. मंगाना=مَنگانا=فرستادن برای काम=کام=کار.

कहना=کَهنا=گفتن. मंगाओ=مَنگااُ=بفرست برای. कार्य=کاریا=کار.

बोलो=بُلُ=بگو. गिनना=قیننا=شمردن. दफ़्तर=دَفتر=دفتر،اداره.

कहो=کَهُ=بگو. गिनो=قینُ=بشمر. आफ़िस=آفیس=دفتر،اداره.

बुलाना=بولانا=صداکردن. रुपया=روپیا=پول. कमरा=کـَمرا=اطاق.

बुलाओ=بولااُ=صداکن. पैसा=پـِیسا=پول خُرد. चम्मच=چَمـَّچ=قاشق.

लेना=لِنا=گرفتن. घोड़ा=قـُرا=اسب. काँटा=کانتا=چنگال.

लो=لُ=بگیر. दर्ज़ी=دَرزیی=خیاط. छुरी=چـِهوریی=چاقو.

भेजना=بـِهـِجنا=فرستادن. धोबी=دُبیی=لباسشو. चाकू=چاکوو=چاقو.

भेजो=بـِهـِجُ=بفرست. कपड़े=کپره=لباس. ज़ोरसे=زُرسه=به زور.

ज़ोरसे=زُرسه=باصدای بلند. आहिस्तेसे=به آهستگی. आहिस्तेसे=با صدای کوتاه.

साफ़साफ़=صاف صاف=واضح. ताज़ा=تازا=تازه. ऊपर=اووپَر=بالا.

नीचे=نییچه=پایین. बाहर=باهَر=بیرون. परसों=پَرسُن=پس فردا،پری روز.

एकदम=اِک دَم=یک بار. झट=جـِهَـت=یک بار.

کلمات مفید:

कितनी देर:کـیـتـنـیـی دِِِِِِِِِِِِِر:چه مدت.

अचानक:اََََچـآنـََََََـک:ناگهان.

बेफ़ायदा:بـِِِِِِـفـآیـدآ:بی فایده.

कृपा कर के:کـریـپـا کــََََََََـرکـه:مهربانی.

कुछ:کوچه:چیزی،چیز.

कुछ नहीं:کوچه نــَََََََـهـیـن:هیچ چیز.

सब कुछ:سَََََـب کـوچه:همه چیز.

अक्सर:اََََََََکـسـََََـر:اکثر،اغلب.

बहुधा:بََََََََـهـودهـا:اکثر،اغلب.

ज़रुर:زَرور:قطعاًً،فوری.

केवल:کِِِِِِـوَََََل:فقط.

इतना:ایـتـنـا:اینقدر(غیر قابل شمارش).

इतने:ایـتـنـه:اینقدر(قابل شمارش).

ज़ितना:جـیـتـنـا:چقدر(غیر قابل شمارش).

ज़ितने:جـیـتـنـه:چقدر،چه مقدار(قابل شمارش).

ख़ास कर के:خاس کــََََََـرکه:مخصوصاًًًًً.

जब तक:جَََََـب تــَََََـک:تا چه موقع.

अब तक:اََََََب تـَََََـک:تا حالا.

ज़ब से:جََََََـب سـه:از چه موقع.

कब से:کــَََـب سـه:از کی.

तब से:تــََََََـب سـه:ازآن پس.

गोया:گــُُُُُـیـا:گویا.

बिल्कुल:بـیـلـکـول:کاملا،روی هم رفته.

نکته:

ترتیب قرار گیری کلمات در جملات هندی:

1-اول فاعل قرار میگیرد.

2-بعد مفعول.

3-و در اخر فعل قرار میگیرد.

4-نشانه ی منفی درست قبل از فعل میاید.

5-وابسته ها در اول جمله میایند.

بعضی از حروف اضافه قبل از خود(के)میگیرند:

के पास,के नज़दीक:کـه پـآس،کـه نــََََََََََََََََََََََـزدیـک:نزدیک.

के लिये,के वास्ते:که لیه،که واسته:برای.

के बाहर:که باهَََََََََََََـر:بیرون.

के अन्दर,के भीतर:که اـََََََََََـندَََََََََََََََََر،که بـهـیـتــَََََََََََََََََََََََََََــر:داخل.

के साथ:که ساته:همراه.

के पीछे:که پـیـیـچهِ(پـیـیـچهه):پشت.

के बाद:که باد:بعد.

के आगे:که آگه:جلو؛روبرو.

के सामने:که سامنه:جلو؛روبرو.

के नीचे:که نـیـیـچه:زیر.

के ऊपर:که اووپَََََََََََََََـر:بالا.

के पार:که پار:سرتا سر.

के सिवा,के बिना:که سیوا،که بینا:بدون.

के सबब,के कारण:که سََََََََََـبـََََََََََب،که کآرَََََََََن:به سبب،به علت.

के आस पास:که آس پآس:دوروبر.

के बराबर:که بَََََََََََََََََََـرابََََََََََََََََََََـر:مساوی،برابر.

के बीच में:که بـیـیـچ مِِِِِِِِِِِِِِِِِـن:میان،بین.

के अनुसार:که اـَََََََـنوسـآر:برطبق،براساس.

के बारे में:که بآره مِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـن:درباره ی.

حروف اضافه ی زیر قبل از خود(की)میگیرند:

की तरफ़:کـیـی طـَََََـرَََََََف:به طرف.

की बाबत:کـیـی بآبََََََََََََـت:ربط،بابت،درباره ی.

की जगह:کـیـی جَََََََََََََََـگــََََََََََـه:به جای،جای.

وقتی که از حروف اضافه ی بالا بعد از اول شخص و دوم شخص ضمیر مفرد یا جمع استفاده میکنیم،به جای(के,की)از(रे,री)استفاده میکنیم:

मेरे(मेरी)लिये:مِِِِِِِره لـیـیـه:برای من.

हमारे(हमारी)लिये:هَََََََـمآرآ لـیـیـه:برای ما.

तेरे(तेरी)लिये:تـِِِِِِِِِِـره لـیـیـه:برای تو.

तुम्हारे(तुम्हारी)लिये:تـومـهـآره لـیـیـه:برای شما.

لغات مهم:

और:aur:و.

भी:بـهـی:همچنین،هم.

कि:کی:بعد از،پس از،از وقتی که،چون که،نظر به اینکه،از این رو،چون،از انجای که، آن،اشاره به دور،آن یکی،که،برای اینکه،به جهت،به واسطه ی.

परन्तु,लेकिन:پََََََََـرَََََََنـتو،لـِِِِِِِِِـکـیـن:اما.

या:یآ:یا.

अगर:اـَََََـگــََََََـر:اگر.

अगर चि:اـَََََََـگــَََََََـر چـی:اگر چه.

नहीं तो:نـََََََـهـیـن تُُُُُ:در غیر این صورت.

चूंकि:چـوونـکـی:چونکه.

क्योंकि:کـیـونـکـی:زیرا،برای ینکه.

इस लिये:ایـس لـیـیـه:برای این،بنابراین.

जो कुछ:جُُُُُُ کـوچه(kuchh):هر چیز،هر چه.

Parikshaa
परीक्षा
پَریکشا : امتحان

Prem
प्रेम
پرِم : عشق

Padhaayi
पढाई
پَدهائی : مطالعه، درس خواندن، تحصیل

Padosan
पड़ोसन
پَدُسَن : همسایگی

شما میتوانید برای اطلاع از شرایط کلاس ها و شروع کلاس ها با مشاوران آموزشگاه زبان گات تماس بگیرید.

شعب گات

  • گات کاشانی (مرکزی)
  • گات جنت آباد
  • گات پونک
  • گات جردن
  • گات ولیعصر
  • گات رسالت
  • گات گرگان (گلستان)
  • شعبه آنلاین گات
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من