بهترین آموزشگاه هلندی مرکز زبان گات به عنوان بهترین آموزشگاه هلندی ، درباره علل گرایش هموطنان عزیزمان به فراگیری زبان هلندی مینویسد. در سالهای گذشته هموطنان ما صرفا به دنبال فراگیری زبان انگلیسی بودند چرا که سفرهای تحصیلی و شغلی بیشتر به کشورهای انگلیسی زبان انجام میشد و انگلیی به عنوان اولین زبان دنیا، طرفدار […]