آیلتس به عنوان یکی از معتبرترین مدارک زبان انگلیسی که مورد تایید ۱۳۵ کشور جهان است مهم ترین رمز موفقیت شما برای کسب شرایط مهاجرت، تحصیل و اشتغال در کشورهای انگلیسی زبان خواهد بود. هم اکنون بسیاری از موسسات دولتی، آموزشی، شغلی و تجارت بین المللی پذیرای این مدرک بوده و آن را به عنوان […]