تابعیت دو گانه

تابعیت دوگانه یعنی فرد دارای دو ملیت است و این به وضعیت قانون بر می گردد. طی آن می توانید زندگی بین المللی داشته باشید و به بسیاری از کشور ها بدون ویزا سفر کنید.

خواندن کامل مطلب