♦ شروع کلاس های مرکز زبان گات در سال 1398 ♦

♦ شروع کلاس های مرکز زبان گات در سال 1398 ♦

استارت کلاس های گات1

زبانتاریخ برگزاری ساعتسطح کلاس
انگلیسی10/289:30-11 شنبه و دوشنبه B1
انگلیسی11/13 4:30-6 یکشنبه و سه شنبهTE1
انگلیسی10/28 4:30-6 شنبه و دوشنبه F&F 2A
انگلیسی11/124:30-6 شنبه و دوشنبه F&F 1B
انگلیسی10/295-6 یکشنبه و سه شنبهPhonics 1
انگلیسی11/136-7 یکشنبه و سه شنبه Phonics 7
انگلیسی11/057:30-9 شنبه و دوشنبهB1
انگلیسی10/296-7:30 یکشنبه و سه شنبه B3
انگلیسی10/286-9 روزای فردVIB EA
انگلیسی11/067:30-9 یکشنبه و سه شنبهPI3
انگلیسی11/125-6.5 VIP IELTS
آلمانی11/026-9 روزای زوجVIP A21
آلمانی11/294:30-6 یکشنبه و سه شنبهA12 Teen
آلمانی10/26 8-11 پنجشنبهA11
آلمانی11/059-12 روزای زوجA11
آلمانی11/0311-2 پنجشنبهA21
چینی11/166-9 چهارشنبهA22
چینی11/103-6 پنجشنبهA21
کره‌ای11/032-5 پنجشنبهA12
ایتالیا11/032-5 پنجشنبهA13
ایتالیا10/265-8 پنجشنبه A12

استارت کلاس های گات2

[table “318” not found /]

استارت کلاس های گات 3

[table “319” not found /]

استارت کلاس های گات 4

[table “320” not found /]

استارت کلاس های گات5

زبانتاریخ برگزاریساعت سطح کلاس
انگلیسی08/256_7:30 شنبه و دوشنبه E2
انگلیسی08/257:30_9 شنبه و دوشنبه B3
انگلیسی08/264:00_5:00 یکشنبه و سه شنبهPhonics 1
اسپانیایی08/226:00_9:00 چهارشنبهA1_3
کره ای08/2310:00_1:00 پنجشنبهA2 _1
انگلیسی08/2210:00_1:00 پنجشنبهB1
انگلیسی08/301:30_4:30 پنجشنبهE3

استارت کلاس های گات6

زبانتاریخ برگزاریساعتسطح کلاس
چینی8/2317:30_20:30 چهارشنبهA1_1
انگلیسی8/2519:30 _21 شنبه و دوشنبه PI 2
انگلیسی9/2 9:30_11 شنبه و دوشنبهB3
انگلیسی8/2917:30_20:30 چهارشنبهVip I1
انگلیسی15/18 15_18 چهارشنبهPI 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *