آموزشگاه زبان گات اخبار خرید کتاب ثبت نام آنلاین انتقادات و پیشنهادات استخدام تعیین سطح آنلاین درخواست نمایندگی کاربران

♦ شروع کلاس های مرکز زبان گات در سال 1398 ♦

♦ شروع کلاس های مرکز زبان گات در سال 1398 ♦

استارت کلاس های گات1

زبانتاریخ شروع ترم
VIP
VIP
طول هفته
تاریخ شروع ترم
Termic
ترمیک طول هفتهچهارشنبهپنجشنبه جمعه
آلمانی 98/02/01
odd 6-9 Thurs5-8 98/01/24
98/02/05
شنبه دوشنبه 9-7:305-8
ترکی98/01/29 odd 4:30-7:3098/02/02
98/02/05
شنبه دوشنبه 7:30-65-8
مکالمه
IELTS,TOEFL
98/01/24 even 6-998/01/24
98/02/01
شنبه دوشنبه 11:00-10:30
یکشنبه سه شنبه 7:30-6
گات2
9-12
هلندی98/02/0511-2
سوئدی
98/01/29
11-2
دانمارکی98/02/05گات2
ایتالیایی98/02/04
3-6
روسی
98/02/06
گات2
12-3
عربی98/02/04گات2
3-6
چینی98/02/05
6-9
5-8
فرانسهodd98/02/02یکشنبه سه شنبه 7:30-6
اسپانیایی98/02/052-5
نروژیگات2
یونانی14جلسه 90دقیقه2-5
Free Discussion
6-9
خوشنویسی3-6
Business English
6-9
T.T.C(ENGLISH)98/12/0210-1
free Discussion Germany6-9
free Discussion Turkey6-9
free Discussion French6-9
free Discussion Spanish6-9

استارت کلاس های گات2

زبانتاریخ شروع ترم
VIP
VIP
طول هفته
تاریخ شروع ترم
Termic
ترمیک طول هفتهچهارشنبهپنج شنبه جمعه
آلمانی98/01/24 even 6-998/02/01
98/02/05
شنبه - دوشنبه
6-7:30
5-8
ترکی98/02/02 even 6-997/12/03یکشنبه سه شنبه 9-7:309-12
مکالمه
IELTS,TOEFL
98/01/25odd 4:30-7:3098/01/24
98/02/06
شنبه دوشنبه 9-7:3012-3
هلندی98/02/046-9
سوئدی98/02/05
5-8
دانمارکی98/02/052-5
ایتالیایی98/02/052-5
روسی98/01/3012-3
عربی
98/02/04
3-6
چینی98/01/286-9
فرانسه98/02/056-9
اسپانیایی kids
گات۱
نروژی2-5
یونانی14جلسه 90دقیقه 5970002-5
Free Discussion6-9
خوشنویسی3-6
Business English6-9
T.T.C(ENGLISH)97/12/0210-1
free Discussion Germany6-9
free Discussion Turkey6-9
free Discussion French6-9
free Discussion Spanish6-9

استارت کلاس های گات 3

زبان تاریخ شروع ترم
VIP
VIP
طول هفته
تاریخ شروع ترم
Termic
چهارشنبهپنج شنبه جمعه
آلمانی98/02/03odd 4:30-7:3098/01/25
98/02/06
12-3
ترکی98/01/24even 3-698/02/02
98/02/05

5-8
مکالمه
IELTS,TOEFL
98/02/01odd 6-9
Thurs 5-8
98/01/24
98/02/05

5-8
هلندی98/02/069-12
سوئدی98/02/04 6-9
دانمارکیگات2
ایتالیایی98/02/05
11-2
روسی
گات2
عربی 98/02/052-5
چینی
98/02/05
2-5
فرانسه98/01/25odd 4:30-7:3098/02/02
98/01/28
6-9
اسپانیاییodd 2-598/01/295-8
نروژی
گات2

2-5
یونانی2-5
Free Discussion6-9
Business English
3-6
T.T.C(ENGLISH)
97/12/02

10-1
free Discussion Germany
6-9
free Discussion Turkey6-9
free Discussion French6-9
free Discussion Spanish 6-9

استارت کلاس های گات 4

زبانتاریخ شروع ترم
VIP
VIP
طول هفته
تاریخ شروع ترم
Termic
ترمیک طول هفته چهارشنبهپنج شنبهجمعه
آلمانی98/02/01odd 6-9
Thurs 5-8
98/01/25
98/02/06
یکشنبه سه شنیه 9-7:3012-3
ترکی98/01/25 odd 2-5 98/02/01
98/01/28
یکشنبه سه شنیه 9-7:306-9
مکالمه
IELTS,TOEFL
odd 9-12
even 6-9
97/11/27
97/12/03
97/12/11
شنبه دوشنبه 11:30-10
یکشنبه سه شنبه 7:30-6

12-3
هلندی
98/01/28

6-9
سوئدی98/02/0511-2
دانمارکی
98/02/04

6-9
ایتالیایی97/12/15
روسی98/02/04
عربی98/02/05
چینی98/02/06
فرانسه97/12/15 even 3-6 98/02/0211-2
اسپانیایی98/01/25 odd 2-5 98/01/29
نروژی
2-5
ارمنی
گات2
Free Discussion6-9
Business English6-9
T.T.C(ENGLISH) 10-1
free Discussion Germany6-9
free Discussion Turkey6-9
free Discussion French6-9
free Discussion Spanish6-9

استارت کلاس های گات5

زبانشروع ترم
VIP
ترم
VIP VIP
طول هفته
تاریخ شروع ترم
Termic
ترمیک طول هفتهچهارشنبه پنج شنبهجمعه
آلمانی98/01/24even 4:30-7:3098/01/25
98/02/06
یکشنبه سه شنبه 7:30-69-12
ترکی98/02/02even 6-998/01/25
98/02/06
یکشنبه سه شنبه 7:30-612-3
مکالمه
IELTS,TOEFL
98/01/24odd 9-1298/02/01
98/02/05
یکشنبه سه شنبه 9-7:302-5
phonixیکشنبه،سه شنبه 6-5
F&Fیکشنبه سه شنبه 4:30-3
TEEN(girl)
یکشنیه سه شنبه 6-4:30
TEEN(boy)شنبه دوشنبه 4:30-3
هلندی
98/02/05
2-5
سوئدی
98/02/04

3-6
دانمارکیگات2
ایتالیایی98/01/29
روسی98/02/04
6-9
عربی
98/02/05
11-2
کره ای
3-6
چینی98/01/295-8
فرانسه98/02/02 even 6-998/01/25
98/02/05
یکشنبه سه شنبه 9-7:302-5
اسپانیایی98/02/01 odd 6-9
Thurs 5-8
98/01/29
5-8
نروژی6-9
فارسی 2-5
Free Discussion6-9
T.T.C(ENGLISH)10-1
free Discussion Germany6-9
free Discussion Turkey6-9
free Discussion French6-9
free Discussion Spanish6-9

استارت کلاس های گات6

زبانتاریخ شروع ترم
VIP
VIP
طول هفته
تاریخ شروع ترم
Termic
ترمیک طول هفتهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
آلمانی98/01/25odd 4:30-7:3098/02/02
98/02/05
شنبه دوشنبه 9-7:30
ترکی98/01/25odd 4:30-7:3098/02/02شنبه دوشنبه 9-7:306-9
مکالمه
IELTS,TOEFL
98/01/24even 6-9یکشنبه سه شنبه 6-4:3012-3
هلندی98/02/052-5
سوئدی98/02/06
6-9
دانمارکی98/02/046-912-3
ایتالیایی98/01/295-8
روسی
98/02/04
عربی98/02/0511-2
چینی
98/01/29
2-5
فرانسهeven 6-9 98/02/0298/01/25
98/02/05
یکشنبه سه شنبه 7:30-65-8
اسپانیایی 98/02/01 odd 2-598/02/05
نروژی98/02/04
یونانی2-5
Free Discussion6-9
کلاس آنلاین3-6
T.T.C(ENGLISH)
6-9
free Discussion Turkey
6-9
free Discussion French
6-9
free Discussion Spanish
6-9

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی شده توسط تیم IT آموزشگاه گات

ثبت نام