آموزش زبان انگلیسی ضمایر موصولی شامل مفاهیم مختلفی است . در اینجا یک توضیحاتی در مورد آموزش ضمایر موصولی در زبان انگلیسی ارائه داده ایم :

اهمیت یادگیری زبان های خارجی در دوران نوجوانی

معرفی ضمایر موصولی در زبان انگلیسی: یادگیری اصول اساسی

آموزش زبان انگلیسی ضمایر موصولی برای ایجاد ارتباط بین دو بخش از جمله یا دو جمله مجزا به کار می‌روند. ضمایر موصولی مهمترین راه برای اتصال جملات را فراهم می‌کنند و نقش مهمی در ساختار و روانی جملات دارند. در زیر، معرفی اصول اساسی ضمایر موصولی در زبان انگلیسی آمده است:

1.that:

– مثال: I know that you are busy. (من می‌دانم که شما مشغول هستید.)

– این ضمیر موصولی برای ایجاد ارتباط بین دو بخش از جمله به کار می‌رود و معمولاً بعد از فعل “know”, “say”, “think” و غیره قرار می‌گیرد.

2.which:

– مثال: He bought a car, which is very expensive. (او یک ماشین خرید که بسیار گران است.)

– این ضمیر موصولی برای اشاره به یک اطلاعات توضیحی درباره چیزی یا موضوعی که در جمله قبلی ذکر شده است، استفاده می‌شود.

3.who:

– مثال: The girl who is standing there is my friend. (دختری که اونجا ایستاده است دوست من است.)

– این ضمیر موصولی برای اشاره به یک فرد در جمله قبلی که درباره آن صحبت می‌شود، استفاده می‌شود.

4.where:

– مثال: She went to the park, where she met her friends. (او به پارک رفت که دوستانش را ملاقات کرد.)

– این ضمیر موصولی برای اشاره به مکانی که در جمله قبلی ذکر شده است، استفاده می‌شود.

5.when:

– مثال: He arrived late, when the party had finished. (او دیر رسید، زمانی که مهمانی تمام شده بود.)

– این ضمیر موصولی برای اشاره به زمان یا زمانی که در جمله قبلی ذکر شده است، استفاده می‌شود.

استفاده صحیح از ضمایر موصولی به شما کمک می‌کند تا جملات خود را روان‌تر و مفهوم‌دارتر بیان کنید و ارتباط بین مفاهیم را بهبود بخشید.

موثرترین تکنیک های رایتینگ آیلتس

 

استفاده از “that” در جملات: راهنمایی‌های کاربردی

استفاده از “that” در جملات یکی از مهارت‌های مهم در زبان انگلیسی است. در زیر، چند راهنمایی کاربردی برای استفاده از “that” در جملات آورده شده است:

1.استفاده از “that” برای ارتباط بین دو جمله:

– مثال: “She said that she would come.” (او گفت که خواهد آمد.)

– “that” در اینجا برای ارتباط بین جمله اصلی و جمله فعلی (جمله زیرمجموعه) استفاده شده است.

2.استفاده از “that” برای اظهار نظر، باور و ادعا:

– مثال: “I believe that he is telling the truth.” (من باور دارم که او درست می‌گوید.)

– “that” در اینجا برای اظهار باور یا نظر فرد صحبت کننده استفاده شده است.

3.استفاده از “that” برای اشاره به یک موضوع یا مفهوم خاص:

– مثال: “The book that you gave me was very interesting.” (کتابی که به من دادی بسیار جالب بود.)

– “that” در اینجا برای اشاره به یک موضوع خاص، به عنوان موضوع جمله، استفاده شده است.

4.استفاده از “that” برای اشاره به یک شخص یا چیز خاص:

– مثال: “I know that guy who won the competition.” (من آن پسری را که مسابقه را برنده شد می‌شناسم.)

– “that” در اینجا برای اشاره به یک شخص خاص یا چیز خاص، به عنوان موضوع جمله، استفاده شده است.

5.استفاده از “that” برای حذف جملات فرعی:

– مثال: “I believe he is honest.” (من باور دارم که او راستگو است.)

– در اینجا “that” برای حذف جمله فرعی “he is honest” استفاده شده و جمله به صورت مختصرتر بیان شده است.

استفاده صحیح از “that” می‌تواند به روانی و دقت جملات شما کمک کند و مفهوم صحیح را به مخاطبان منتقل کند.

 

نمره آیلتس چطور محاسبه می شود؟

استفاده از “which” برای ارتباط دو بخش جمله: مثال‌ها و توضیحات

استفاده از “which” برای ارتباط دو بخش مختلف از جمله یکی از روش‌های مهم در ساختار جملات زبان انگلیسی است. در زیر، چند مثال و توضیح برای استفاده از “which” در جملات آورده شده است:

1.استفاده از “which” برای اشاره به یک موضوع خاص:

– مثال: “He bought a new car, which is very expensive.” (او یک ماشین جدید خرید که بسیار گران است.)

– “which” در اینجا برای اشاره به ماشینی که او خریده است، وصف ماشینی که اشاره به آن شده است را توسط عبارت بعد از خود را توصیف می‌کند.

2.استفاده از “which” برای ارتباط بین دو بخش از جمله:

– مثال: “The book, which I borrowed from the library, was very interesting.” (کتابی که از کتابخانه قرض گرفته بودم، بسیار جالب بود.)

– “which” در اینجا برای ارتباط بین دو بخش از جمله، یعنی فعل و صفتی که بعد از خود آمده، استفاده شده است.

3.استفاده از “which” برای اظهار نظر یا توضیح:

– مثال: “I don’t like this dress, which is too tight for me.” (من این لباس را دوست ندارم که برای من خیلی تنگ است.)

– “which” در اینجا برای اظهار نظر درباره لباس، توضیح دادن درباره ویژگی‌های لباس، و یا برای بیان دلیل عدم علاقه به لباس، استفاده شده است.

4.استفاده از “which” برای ارتباط با اطلاعات اضافی:

– مثال: “The concert, which was held last night, was amazing.” (کنسرتی که دیشب برگزار شد، شگفت‌انگیز بود.)

– “which” در اینجا برای ارتباط با اطلاعات اضافی، مانند زمان برگزاری کنسرت، استفاده شده است.

5.استفاده از “which” برای ارتباط با یک گروه از اشیاء:

– مثال: “He showed me several houses, among which I chose one.” (او چند خانه به من نشان داد، در بین آنها یکی را انتخاب کردم.)

– “which” در اینجا برای ارتباط با گروهی از خانه‌ها استفاده شده است و توضیح می‌دهد که من یکی از آنها را انتخاب کردم.

با استفاده درست از “which” می‌توانید جملات خود را به صورت روان و دقیق ساختاردهی کنید و مفهوم مورد نظر خود را به خوبی انتقال دهید.

 

نقش و کاربردهای “who” در ساختار جملات: تمرین و تثبیت مهارت

“Who” یکی از ضمایر موصولی است که در زبان انگلیسی برای اشاره به افراد به کار می‌رود. در زیر چند تمرین برای تثبیت مهارت استفاده از “who” در جملات آورده شده است:

1.تمرین 1:

تکمیل جملات زیر با استفاده از “who”:

– The person ________ just called is my brother.

– Do you know anyone ________ speaks Spanish?

– He is the doctor ________ treated my grandmother last week.

2.تمرین 2:

ترجمه جملات زیر به انگلیسی با استفاده از “who”:

– اون پسری که امروز باهاش دیدیم، دوستم هست.

– آیا تو شناختی کسی که دیروز به تو زنگ زد؟

– اون زنی که ازش گفتی، معلم دخترم هست.

3.تمرین 3:

تشخیص نقش “who” در جملات زیر:

– The girl who is standing there is my sister.

– Do you know who is coming to the party?

– He is the one who helped me when I was in trouble.

4.تمرین 4:

ترکیب دو جمله به یک جمله با استفاده از “who”:

– I met a woman. She is a famous actress.

– The man is our new neighbor. He moved in last week.

پس از انجام این تمرین‌ها، می‌توانید مهارت خود در استفاده از “who” را تثبیت کنید و از آن به درستی در جملات خود استفاده کنید.

 

استفاده از “where” و “when” برای اشاره به مکان و زمان: مثال‌ها و تمرینات عملی

استفاده از “where” و “when” برای اشاره به مکان و زمان در جملات بسیار رایج است. در زیر چند مثال و تمرین عملی برای تقویت مهارت استفاده از این ضمایر موصولی آمده است:

مثال‌ها:

1.استفاده از “where” برای اشاره به مکان:

– “I will meet you at the café where we had lunch yesterday.”

– “This is the city where I grew up.”

– “Do you know where the nearest hospital is?”

2.استفاده از “when” برای اشاره به زمان:

– “I remember the day when we first met.”

– “The time when I was studying abroad was the best time of my life.”

– “Do you know when the next train will arrive?”

تمرینات عملی:

1.تمرین 1:

تکمیل جملات زیر با استفاده از “where” یا “when”:

– I remember the place _______ we went on vacation last summer.

– Do you know _______ the party will take place?

– This is the restaurant _______ we had our first date.

2.تمرین 2:

ترجمه جملات زیر به انگلیسی با استفاده از “where” یا “when”:

– من نمی‌دونم کجا اونجاست که ما دیروز بودیم.

– آیا تو می‌دونی زمانی که مراسم ازدواج برگزار می‌شه؟

– من یادم می‌آید زمانی که ما با هم به سفر رفتیم.

3.تمرین 3:

تشخیص نقش “where” یا “when” در جملات زیر:

– I will never forget the day when we climbed that mountain.

– This is the house where we used to live.

– Do you know where the keys are?

با انجام این تمرینات، می‌توانید مهارت خود در استفاده از “where” و “when” را تقویت کرده و به صورت عملی این دو ضمیر موصولی را در جملات خود استفاده کنید.

 

شعب گات

  • گات کاشانی (مرکزی)
  • گات جنت آباد
  • گات پونک
  • گات جردن
  • گات ولیعصر
  • گات رسالت
  • گات گرگان (گلستان)
  • شعبه آنلاین گات
سبد خرید
سلام دوست عزیز. چجوری میتونم کمکت کنم؟
ارسال به واتساپ گات
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من