اگر به دنبال یادگیری زبان چینی هستید،آموزشگاه زبان چینی گات یکی از مرکز معتبر و به نام آموزشی می باشد که می توان کیفیت آموزش را در این مجموعه تضمین کرد.

آموزشگاه زبان چینی گات برگزار کننده دوره های آموزشی متنوع برای زبان چینی می باشد.

.

من

من و تو

我和你

wǒ hé nǐ

هردوی ما

我们两人 /

wǒmen liǎng rén/ liǎ

او (مرد)

آن مرد و آن زن

他和她

tā hé tā

هردوی آنها

他们两人 /

tāmen liǎng rén/ liǎ

آن مرد

男人

nánrén

آن زن

女人

nǚrén

آن بچه

孩子

háizi

یک خانواده

一个家庭

yīgè jiātíng

خانواده من

我的家庭 / 我的家人

wǒ de jiātíng/ wǒ de jiārén

خانواده من اینجاست.

我的家庭在这里

wǒ de jiātíng zài zhèlǐ.

من اینجا هستم.

我在这里。

Wǒ zài zhèlǐ.

تو اینجا هستی.

你在这里。

Nǐ zài zhèlǐ.

آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست.

他在这里和她在这里。

Tā zài zhèlǐ hé tā zài zhèlǐ.

ما اینجا هستیم.

我们在这里。

Wǒmen zài zhèlǐ.

شما اینجا هستید.

你们在这里。

Nǐmen zài zhèlǐ.

همه آنها اینجا هستند.

他们都在这里。

Tāmen dōu zài zhèlǐ.

پدربزرگ

祖父 / 外祖父

zǔfù/ wàizǔfù

مادربزرگ

祖母 / 外祖母

zǔmǔ/ wàizǔmǔ

او (پدربزرگ) و او (مادربزرگ)

他和她

tā hé tā

\

پدر

父亲

fùqīn

مادر

母亲

mǔqīn

او (پدر) و او (مادر)

他和她

tā hé tā

پسر

儿子

érzi

دختر

女儿

nǚ’ér

او (پسر) و او (دختر)

他和她

tā hé tā

\

برادر

哥哥 / 弟弟

gēgē/ dìdì

خواهر

姐姐 / 妹妹

jiějiě/ mèimei

او (برادر) و او (خواهر)

他和她

tā hé tā

\

عمو, دایی

叔叔 / 伯父 /舅舅/ 姑父 叔叔 / 伯父 /舅舅/ 姑父

shūshu/ bófù/jiùjiu/ gūfu shūshu/ bófù/jiùjiu/ gūfu

عمه, خاله

阿姨 / 婶婶 / 舅妈 / 姨妈 / 姑妈

āyí/ shěnshen/ jiùmā/ yímā/ gūmā

او (عمو، دایی) و او (خاله، عمه)

他和她

tā hé tā

\

ما یک خانواده هستیم.

我们是一个家庭 / 我们是一家人。

wǒmen shì yīgè jiātíng/ wǒmen shì yījiā rén.

خانواده کوچک نیست.

这是个不小的家庭。

Zhè shìgè bù xiǎo de jiātíng.

خانواده بزرگ است.

这是一个大家庭。

Zhè shì yīgè dà jiātíng.

 

 

\

سلام

你好 / 喂!

nǐ hǎo/ wèi!

روز بخیر!

你好!

Nǐ hǎo!

حالت چطوره؟

你好吗 / 最近怎么样?

Nǐ hǎo ma/ zuìjìn zěnme yàng?

شما از اروپا می آیید؟

您来自欧洲吗?

Nín láizì ōuzhōu ma?

شما از امریکا می آیید؟

您来自美国吗?

Nín láizì měiguó ma?

شما از آسیا می آیید؟

您来自亚洲吗?

Nín láizì yàzhōu ma?

درکدام هتل اقامت دارید؟

您住在哪一个宾馆?

Nín zhù zài nǎ yīgè bīnguǎn?

چه مدت از اقامتتان در اینجا میگذرد؟

您在这里已经多久了?

Nín zài zhèlǐ yǐjīng duōjiǔle?

چه مدت اینجا میمانید؟

您要停留多久?

Nín yào tíngliú duōjiǔ?

از اینجاخوشتان می آید؟

您喜欢这里吗?

Nín xǐhuān zhèlǐ ma?

برای مسافرت اینجا هستید؟

您在这里度假吗?

Nín zài zhèlǐ dùjià ma?

سری به من بزنید

欢迎您到我这儿来!

Huānyíng nín dào wǒ zhè’er lái!

این آدرس من است.

这是我的住址。

Zhè shì wǒ de zhùzhǐ.

فردا همدیگر را می بینیم؟

我们明天见面吗?

Wǒmen míngtiān jiànmiàn ma?

متاسفم، من کار دارم.

我很抱歉, 我已有安排了。

Wǒ hěn bàoqiàn, wǒ yǐ yǒu ānpáile.

خداحافظ!

再见!

Zàijiàn!

خدا نگهدار!

再见!

Zàijiàn!

تا بعد!

一会儿见!

Yīhuǐ’er jiàn!

ما کجا هستیم؟

我们在哪里?

wǒmen zài nǎlǐ?

ما در مدرسه هستیم.

我们在学校里。

Wǒmen zài xuéxiào lǐ.

ما کلاس درس داریم

我们在上课。

Wǒmen zài shàngkè.

آنها دانش آموزان هستند.

这些是学生。

Zhèxiē shì xuéshēng.

این خانم معلم است.

这是女老师。

Zhè shì nǚ lǎoshī.

این کلاس درس است.

这是班级 / 教室。

Zhè shì bānjí/ jiàoshì.

ما چکار می کنیم؟

我们做什么?

Wǒmen zuò shénme?

ما درس میخوانیم.

我们学习。

Wǒmen xuéxí.

ما یک زبان یاد میگیریم.

我们学习一门语言。

Wǒmen xuéxí yī mén yǔyán.

من انگلیسی یاد میگیرم.

我学习英语。

Wǒ xuéxí yīngyǔ.

تو اسپانیایی یاد میگیری.

你学习西班牙语。

Nǐ xuéxí xībānyá yǔ.

او (مرد) آلمانی یاد میگیرد.

他学习德语。

Tā xuéxí déyǔ.

ما فرانسوی یاد میگیریم.

我们学习法语。

Wǒmen xuéxí fǎyǔ.

شما ایتالیایی یادمیگیرید.

你们学习意大利语。

Nǐmen xuéxí yìdàlì yǔ.

آنها روسی یاد میگیرند.

他们学习俄语。

Tāmen xuéxí èyǔ.

یادگیری زبان جالب است.

学习语言是很有趣的。

Xuéxí yǔyán shì hěn yǒuqù de.

ما میخواهیم انسانها را بفهمیم.

我们要理解 / 听懂人们(讲话)

Wǒmen yào lǐjiě/ tīng dǒng rénmen (jiǎnghuà).

ما میخواهیم با انسانها صحبت کنیم.

我们想和人们说话 / 交谈。

Wǒmen xiǎng hé rénmen shuōhuà/ jiāotán.

جان اهل لندن است.

约翰来自伦敦的。

yuēhàn láizì lúndūn de.

 

لندن در انگلستان قرار دارد.

伦敦位于大不列颠。

Lúndūn wèiyú dàbùlièdiān.

او (مرد) انگلیسی صحبت میکند.

他讲英语。

Tā jiǎng yīngyǔ.

ماریا اهل مادرید است.

玛丽亚来自马德里。

Mǎlìyà láizì mǎdélǐ.

مادرید در اسپانیا قرار دارد.

马德里位于西班牙。

Mǎdélǐ wèiyú xībānyá.

او اسپانیایی صحبت میکند.

她讲西班牙语。 

Tā jiǎng xībānyá yǔ.

پیتر و مارتا اهل برلین هستند.

彼得和马耳塔来自柏林

Bǐdé hé mǎ ěr tǎ láizì bólín.

برلین در آلمان قرار دارد.

柏林位于德国。

Bólín wèiyú déguó.

هر دوی شما آلمانی صحبت میکنید؟

你们两个都说德语吗?

Nǐmen liǎng gè dōu shuō déyǔ ma?

لندن یک پایتخت است.

伦敦是一个首都。

Lúndūn shì yīgè shǒudū.

مادرید و برلین هم پایتخت هستند.

马德里和柏林也都是首都。

Mǎdélǐ hé bólín yě dū shì shǒudū.

پایتخت ها بزرگ و پر سروصدا هستند.

首都都是又大又吵的。

Shǒudū dōu shì yòu dà yòu chǎo de.

فرانسه در اروپا قرار دارد.

法国位于欧洲。

Fàguó wèiyú ōuzhōu.

مصر در آفریقا قرار دارد.

埃及位于非洲。

Āijí wèiyú fēizhōu.

ژاپن در آسیا قرار دارد.

日本位于亚洲。

Rìběn wèiyú yàzhōu.

کانادا در آمریکای شمالی قرار دارد.

加拿大位于北美洲。

Jiānádà wèiyú běi měizhōu.

پاناما در آمریکای مرکزی قرار دارد.

巴拿马位于中美洲。

Bānámǎ wèiyú zhōng měizhōu.

برزیل در آمریکای جنوبی قرار دارد.

巴西位于南美洲。

Bāxī wèiyú nán měizhōu.

 

 

هزینه کلاس های زبان چینی گات

قیمت کلاس های آموزشی آموزشگاه زبان گات متغییر می باشد و در این خصوص نمی توان قیمت ثابتی را برای دوره های آموزشی این مجموعه اعلام کر شما می توانید برای کسب اطلاعات در خصوص آخرین تغییرات قیمت ها به وب سایت آموزشگاه زبان گات بخش ثبت نام آنلاین مراجعه نمایید و از آخرین هزینه ی کلاس ها مطلع شوید.

شعب گات

  • گات کاشانی (مرکزی)
  • گات جنت آباد
  • گات پونک
  • گات جردن
  • گات ولیعصر
  • گات رسالت
  • گات گرگان (گلستان)
  • شعبه آنلاین گات
سبد خرید
سلام دوست عزیز. چجوری میتونم کمکت کنم؟
ارسال به واتساپ گات
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من