در اینجا، ما به برخی از این مفاهیم فریبنده و به ظاهر پوچ که ممکن است یادگیری زبان را برای شما سخت کند، می پردازیم. به عنوان مثال، چرا در بسیاری از جملات فاعلی وجود ندارد؟ چرا واژه خانه (La casa) با جنسیتی مونث، تلقی می شود؟ چرا به جای یک نقطه، ویرگول استفاده می […]