درباره آموزشگاه زبان خارجه گات در یک آموزشگاه زبان خارجه استفاده از اساتید Native برای زبان های مختلف  و همچنین بکارگیری اساتید با تجربه دانشگاهی از دیگر افتخارات آموزشگاه زبانهای خارجی گات محسوب میشود. آموزشگاه زبانهای خارجی گات با بکارگیری از مشاورین با تجربه این امکان را به مراجعین و زبان آموزان خود میدهد که […]