«قرارداد کلاسهای عمومی» این قرارداد طبق ماده 10 قانون مدنی ما بین موسسه زبان گات از یک طرف به عنوان مجری و آقا/خانم ______________ فرزند _______ به شماره شناسنامه ____________ از طرف دیگر به عنوان زبان آموز با شرایط زیر منعقد شد. موضوع: برگزاری کلاسهای آموزشی از جانب مجری در محل موسسه برای مدت —– جلسه […]