امروزه، یادگیری زبان دیگری غیر از زبان مادری، بسیار همه گیر شده و متقاضیان زیادی در این زمینه وجود دارد. افراد زیادی خواهان یادگیری زبان دوم یا حتی بيشتر از آن هستند و از آنجایی که تعداد متقاضیان بالاست، تعداد آموزشگاه های آموزش زبان نیز زیاد شده و آموزشگاه های فراوانی در شهر ها و […]