مقایسه شهریه دوره های آموزشگاه زبان گات شهریه دوره های آموزشگاه زبان گات نسبت به سایر آموزشگاهها با توجه به سطح علمی و انتخاب اساتید و هم از نظر و محیط آموزشی، در سطح پایینتری قرار دارد. این آموزشگاه برای تمامی رده های سنی و با توجه به شرایط زمانی و مکانی زبان آموزان عزیز […]