آدرس و شماره تماس شعبه ی هفت گات استان گلستان، شهر گرگان، میدان گرگانپارس، انتهای شهریور مرکزی، پلاک 78 017-32330550