شروع کلاس های هفته سوم شهریور 97 گات1(کاشانی-تقاطع باکری) start ساعت روز سطح زبان 18/06/97 21 – 19:30     یکشنبه-سه شنبه A1-1 آلمانی 19/06/97 21 – 18 روزهای زوج Vip A1-2 آلمانی 21/06/97 21 – 18 یکشنبه-سه شنبه A1-2 هلندی گات 2 (جنت آباد جنوبی) Start ساعت روز سطح زبان 97/06/17 16:30 – 18 شنبه-دوشنبه A1-2 […]