شعبه یک (آیت الله کاشانی) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی  B1 یکشنبه- سه شنبه 15:00 -16:30 97/08/13 انگلیسی  F&F3b یکشنبه- سه شنبه 16:30 -18:00 97/08/13   شعبه دو (جنت آباد) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی B2 روزهای زوج 10:30 – 12:00 97/08/13   شعبه چهار (جردن) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی TB3 […]