( شعبه پونک ) زبان روز ساعت تاریخ آلمانیvip A1.1 روزهای زوج 18:00-21:00 3/9/97 آلمانیvip A1.2 روزهای زوج 18:00-21:00 5/9/97 آلمانیvip A2.1 روزهای فرد 18:00-21:00 6/9/97 کره ای A1.3 پنجشنبه ها 14:00-17:00 8/9/97   (شعبه جردن) زبان روز ساعت تاریخ ترکیvip A1.1 روزهای زوج 12:00-15:00 4/9/97 سوئدیA1.2 پنجشنبه ها 9:00-12:00 8/9/97 سوئدیA1.1 جمعه ها 12:00-15:00 […]