شعبه 1 (کاشانی) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی TI1     شنبه – دوشنبه 16:30-18 97/07/21 انگلیسی PI1    شنبه – دوشنبه 18-19:30  97/07/21 آلمانی (teen) GA1-1  شنبه – دوشنبه 16:30-18 97/07/21 ترکی استانبولی A1-1  یکشنبه – سه شنبه 19:30-21  97/07/22 آلمانی VIP GA1-2 روزهای زوج 18-21 97/07/21 ترکی استانبولی VIP A1-1  روزهای فرد  […]