مرکز زبان گات مرکز آموزش زبان گات به عنوان بازوی علمی تخصصی آموزش زبان در تهران به منظور راهبری، مدیریت، ارتقاء سطح علمی و اجرای آموزش های مورد نیاز زبان آموزان عزیز در زمینه‌ی زبان و ارتباطات بین‌ المللی می‌باشد. سابقه‌ی فعالیت آموزشی  مرکز زبان گات در زبان های خارجه در چندین سال اخیر موفق می باشد […]