آرشیو مطالب

جزوه آموزش زبان انگلیسی

 

اهمیت جزوه آموزش زبان انگلیسی بشر از ابتدا تاکنون برای برقراری ارتباط باهم از ابزارهای متعددی استفاده  کرده است و فقط  زبان تنها ابزاری بوده که بوسیله آن می توان پیچیده ترین مفاهیم را به زبان بیان کرد و  انتقال داد، اما مردم  در سراسر جهان با زبان های مختلف با هم در جوامع مختلف […]


ادامه مطلب

جزوه آموزش زبان انگلیسی

جزوه آموزش زبان انگلیسی  

درس چهاردهم زبان انگلیسی ضمایر اشاره (Pronouns Demonstrative ) ضمیر اشاره کلمه اي است که به جاي اسم می نشیند تا بدون تکرار به آن اشاره کند. در زبان انگلیسی ضمایر اشاره عبارتند از : This ( این) – That(آن) – These ( اینها) – Those ( آنها). ضمایر اشاره that / this ضمایر اشاره […]


ادامه مطلب

جزوه آموزش زبان انگلیسی

زبان انگلیسی  

درس بیستم آشنایی با Some Some در جملات مثبت و با اسم هاي قابل شمارش و غیر قابل شمارش بکار برده میشود و نیز با فعل جمع و مفرد . مثال ها There is some tea in the tea pot. مقداري چاي در قوري هست . There are some books on the table. تعدادي کتاب […]


ادامه مطلب

جزوه آموزش زبان انگلیسی

teach language english  

درس نوزدهم کاربرد Anything Anything به عنوان ضمیر نامعین اغلب در جملات سوالی و منفی و نیز بعد از if و whether و نیز پس از افعالی از قبیل Prevent ) جلوگیري کردن، مانع شدن)، Ban (ممنوع کردن، غدغن کردن)، و Avoid ) اجتناب کردن، خودداري کردن) به کار می رود. مثال : Would you […]


ادامه مطلب

جزوه آموزش زبان انگلیسی

teach language english  

درس هجدهم جملات سوالی در شکل مجهولی اگر جمله به وسیله Do یا Does سؤالی شده باشد زمان حال ساده بوده و در مجهول باید با یکی از افعال (are , is , am (به صورت سؤالی در آید و اگر با Did سؤالی شده باشد در جمله مجهولی با یکی از افعال (were , […]


ادامه مطلب

جزوه آموزش زبان انگلیسی

teach language english  

درس هفدهم حالت مجهول الف : جمله معلوم، جمله اي است که فاعل مشخص می باشد. یعنی کننده کار مشخص است . The boy washes the car every week. پسر هر هفته ماشین را می شوید . I saw Roya in the street. من رویا را در خیابان دیدم . A boy was run over […]


ادامه مطلب

جزوه آموزش زبان انگلیسی

آرشیو  

درس شانزدهم  برخی اصطلاحات روزمره : Where there’s a will, there’s a way. خواستن، توانستن است . God helps those who help themselves. از تو حرکت، از خدا برکت . Better late than never. دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است . You doing ok? feeling ok? خوبی؟ Look who is here. ببین کی اینجاست […]


ادامه مطلب

جزوه آموزش زبان انگلیسی

آرشیو  

درس پانزدهم حرف تعریف در انگلیس به ی دو کلمه ي a و an حروف تعریف نامعین به و کلمه ي the حرف تعریف معین گویند. حرف تعریف نامعین a : به معنی (یک) است و در جلوي اسامی مفرد قابل شمارش که نزد گوینده و شنونده مشخص و معین باشد به کار می رود. […]


ادامه مطلب

آموزش زبان انگلیسی

آرشیو  

آموزش زبان انگلیسی درس سیزدهم صفات ملکی Adjectives Possessive خوب از معنی عبارت صفات ملکی می توان فهمید که یعنی مالکیت را می رساند. صفات ملکی پیش از اسم می آیند و مالکیت را بیان می کنند. صفات ملکی در زبان انگلیسی عبارتند از : My : براي ضمیر شخصی I به کار می رود […]


ادامه مطلب

آموزش زبان انگلیسی

آرشیو  

آموزش زبان انگلیسی درس دوازدهم ضمایر مفعولی (Pronouns Objective) مفعول (Object )کسی یا چیزي است که فاعل بر روي آن کاري را انجام می دهد. مفعول می تواند اسم، عبارت اسمی یا و ضمیر باشد. هر گاه ضمیري به جاي اسمی در جمله به کار رود که آن اسم مفعول جمله باشد آن ضمیر را ضمیر […]


ادامه مطلب