موارد بسیاری برای ما در هنگام انتخاب یک آموزشگاه یا سیستم آموزشی مورد اهمیت قرار دارد اما تنها چیزی که می تواند از بقیه موارد از اهمیت بالاتری برخوردار باشد و موارد بد دیگر را پوشش دهد استاد خوب است. معمولا در اولین نگاه به یک سیستم آموزشی پویا نقش استاد بسیار حائز اهمیت است. […]