بهبود مهارت های گفتاری 1. در یک کلاس انگلیسی یا گروه گفتگو (کلاس های آموزش مکالمه ای) شرکت کنید. یکی دیگر از راههای عالی برای ادغام برخی مکالمات انگلیسی اضافی در برنامه هفتگی شما ، ثبت نام در کلاس گروه بحث است.حضور در کلاس زبان انگلیسی یک روش عالی برای تمرکز بر برخی از جنبه […]