در اوایل فصل زمستان بود که ویروس کرونا به شکل عجیب و پر رمز و رازی در دنیا شیوع پیدا کرده و کشور به کشور در حال فتح دنیا بود. این همه گیری از کشور چین شروع شد و به سرعت تمامی دنیا را در بر گرفت. کشور ما نیز از این ویروس […]