انگلیسی بازرگانی چیست برای موفقیت در زمینه ی مکاتبات و مکالمات بازرگانی و همچنین فعالیت در بازار جهانی نیاز به دانش زبان انگلیسی مربوطه می باشد. انگلیسی بازرگانی بسیار متنوع و برای رشته های مختلفی می باشد برخی از این دوره ها عبارتند از :   English for email English for meeting English for cabin Grew […]