گات1 ( کاشانی) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی  Phonics 1 شنبه – دوشنبه 17 – 16 97/07/07 انگلیسی PI1 شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07 انگلیسی E4 شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07 انگلیسی CHPI1 یکشنبه – سه شنبه 18 – 16:30 97/07/08   گات2 (جنت آباد) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی (دختران) […]