گات1 (کاشانی) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی Family&Friend 4C شنبه – دوشنبه 16-18 97/07/28 آلمانی  A2-2 شنبه – دوشنبه 18-21 97/07/28 اسپانیایی A1-1 چهارشنبه ها 15-18 97/08/02 گات2 (جنت آباد) زبان سطح روز ساعت start آلمانی VIP GA1-1 روزهای زوج 18-21 97/07/28 فرانسه  A1-1 روزهای زوج 18-21 97/07/28 فرانسه A1-1 شنبه – دوشنبه 19:30-21 […]