آموزشگاه زبان نوجوانان (Teenager) هنگام آموزش، دانش باید زنده شود. درک علمی مربی از آموزشی که می دهد باید به نوعی هنر تبدیل شود تا به نوجوانان این فرصت را بدهد که با آموخته هایشان ارتباطی زنده برقرار کنند. نوجوانان خیلی بیش از اینکه بتوانند آگاهانه فکر کنند از طریق احساساتشان به دنیای اطراف واکنش […]