آزمون Tolimo چیست آزمون تولیمو آزمونی برای سنجش میزان دانش زبان انگلیسی زبان آموزان می باشد. این آزمون توسط سازمان سنجش کشور طراحی و برگزار می گردد. در واقع آزمون استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی زبان آموزان می باشد.  نحوه ی برگزاری آزمون شنیداری بخش شنیداری  آزمون Tolimo(تولیمو) توسط بلندگو به همراه چهار […]