آزمون زبان کره ای TOPIK چیست؟ آزمون TOPIK در سال ۱۹۹۷ برای اولین بار برگزار ی شد. و شرکت کنندگان در این آزمون حدود ۲۲۷۴ نفر بود. در سال ۲۰۰۹میلادی  متقاضیان این آزمون حدود ۱۸۰۰۰۰ نفر بود. در سال2012 متقاضیان این آزمون به یک میلیون رسید. آزمون زبان کره ای TOPIK دارای چهار بخش است. […]