آزمون زبان فرانسه (TCF) چیست ؟ آزمون TCF زبان فرانسه آزمونی استاندارد برای سنجش زبان فرانسه است ، که توسط موسسه CIEP طراحی و درجه بندی گردید است. این آزمون برای کسانی که زبان اول آنها زبان فرانسه نیست طراحی شده است که برای اهداف شخصی ، حرفه ای و یا اکادمیک و یا مهاجرت […]