آزمون زبان فرانسه DALF & DELF چیست مدرک DELF یک دانشنامه رسمی زبان فرانسوی یا مدرک زبان فرانسوی است و برگرفت از کلمه ی Diplôme d’études en langue française می باشد، این مدرک پس از اخذ امتحان رسمی به داوطلبان اهدا می‌گردد. این آزمون میزان دانش زبان فرانسه ی زبان آموزان را مورد سنجش قرار […]