جزوه آموزش زبان انگلیسی

درس هجدهم جملات سوالی در شکل مجهولی اگر جمله به وسیله Do یا Does سؤالی شده باشد زمان حال ساده بوده و در مجهول باید با یکی از افعال (are , is , am (به صورت سؤالی در آید و اگر با Did سؤالی شده باشد در جمله مجهولی با یکی از افعال (were , … ادامه خواندن جزوه آموزش زبان انگلیسی