گفتنی است که مجموعه کتاب های آموزش زبان روسی راه روسیه اثری از استادان دانشگاه مسکو می باشد که به واسطه ی دکتر علیرضا اکبری پور ترجمه گردیده است و همچنین توسط انتشارات پرسکا به تالیف رسیده است.در حال حاضر بهترین و معتبرترین منبع آموزش زبان روسی در ایران، مجموعه کتاب های راه روسیه می […]