آموزشگاه زبان گات اخبار خرید کتاب ثبت نام آنلاین انتقادات و پیشنهادات استخدام تعیین سطح آنلاین درخواست نمایندگی کاربران

آموزش زبان انگلیسی

درس نهم

حروف ترکیبی
عبارت از حروفی اند که از ترکیب دو یا چندین حرف تشکیل شده و آواز به خصوصی
را می دهند که عبارت اند :از
(ch ) : چ مانند : Chair
(ph) : ف  مانند : Telephone

( h) : خ مانند : Khaneh
(gh ) : ق – غ مانند : Ghand
(sh) : ش مانند : She
(zh ) : ژ مانند : Mozhdeh
gh) : ف  مانند : Laugh
(th) : ث –  ذ به ترتیب مانند Nothing
(tion) : شن مانند : Nation
sion : اگر پیش از حرف s یکی از حروف صدا دار باشد صداي ( ژن) و در غیر این
صورت با صداي ( شن) تلفظ می شود. به ترتیب مانند : Decision و Tension
(tu ) : چ مانند : Picture
(ee) : اي کشیده مانند : Need
(oo ) : او کشیده اُ یا کوتاه به  ترتیب مانند : Afternoon و Book
( ou) : اُو مانند : Out
( ow) : اَو مانند : Now
(tch) : چ مانند : Watch
(du) : جو مانند : education
ti : گاهی صداي (ش) دارد، مانند : patience

به نکات مهم زیر توجه کنید :

1 هرگاه حرف W در آغاز کلمه و قبل از حرف r قرار بگیرد، خوانده نمی شود. مانند :
Write – Wrong
-2 حرف k قبل از حرف n خوانده نمی شود. مانند :
know – knife
-3 حرف n در پایان کلمه و بعد از حرف m خوانده نمی شود. مانند :
solemn – column
-4 حرف gh در وسط کلمه و بعد از حرف i خوانده نمی شود. مانند :
night – flight
-5 حرف g در پایان کلمه و قبل از حرف n خوانده نمی شود. مانند:

sign – design
-6 حرف b در پایان کلمه و بعد از حرف m خوانده نمی شود. مانند :
comb – limb
-7 معمولا حروف صدا دار قبل از حرف r داراي صداي ) ا )هستند. مانند :
burn – standard – learn – sir – doctor

نکته !
حرف A یک کلمه است هر چند که از یک حرف تشکیل شده است ولی چون داراي معنا
و مفهوم است به عنوان یک کلمه شناخته می شود که معنی آن یک می باشد. مانند : A
. pen
نکته !
همانطور که گفتیم الفباي انگلیسی به دو صورت نوشته می شود : حروف بزرگ و حروف
کوچک .
ما در بیشتر مواقع در زمان نوشتن از حروف کوچک استفاده می کنیم و حروف بزرگ
کاربرد کمتري دارد. با این حال ما بایستی موارد استفاده از حروف بزرگ را هم یاد
بگیریم. در اینجا به چند کاربرد مهم حروف بزرگ اشاره می کنیم :
1- اولین حرف در آغاز هر جمله
It is a pen.
2- حرف اول اسامی اشخاص
Ali , Zahra
3- حرف اول فامیلی اشخاص
Bahrami , Rahmani
4- حرف اول اسامی شهر ها
Tehran , Ardebil
5-حرف اول اسامی کشور ها
Iran , Iraq
6-حرف اول روز هاي هفته
Saturday , Sunday
7- حرف اول اسامی ماه هاي سال

Azar , Bahman

8- حرف اول زبان کشور ها
English , Persian


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی شده توسط تیم IT آموزشگاه گات

ثبت نام