آموزش زبان کره ای

در زبان کره ای  سطح صحبت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و احترام در  صحبت محسوس است.  می دانید کاربرد ضمایر در زبان ها مختلف است برای مثال در زبان انگلیسی آوردن ضمیر ضروری است اما در زبان هایی چون عربی و فارسی ذکر نکردن ضمیر جز به تاکید ضروری نیست زیرا شناسه های … ادامه خواندن آموزش زبان کره ای